برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن

در روز یکشنبه مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ با حضور حداکثری اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن و با رعایت تماملی اصول بهداشتی جلسه هیئت مدیره در راس ساعت ۱۵ برگزار گردید . در این جلسه که حدودا چهار ساعت بطول انجامید ضمن بررسی مکاتبات انجمن و بررسی موضوعات مختلف صنفی تصمیماتی در خصوص تشکیل کمیته های مختلف با مشارکت اعضاء محترم اتخاذ گردیدو اعضاء محترم هیئت مدیره با تشکیل و ادغام بعضی از این کمیته ها بر این موضوع تاکید کردند که با مشارکت همکاران و اعضاء محترم میتوان به اهداف بهتری در جهت تسهیل شدن مشکلات پیش رو گام برداشت .

X