پلمپ واحد تولید کننده چسب های تقلبی

پلمپ واحد تولید کننده چسب های تقلبی

طی گزارشات ارسالی از سوی یکی از اعضاء محترم انجمن و پیگیریهای انجام شده با

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن

در روز یکشنبه مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ با حضور حداکثری اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن

X